KWS

Proizvodnja suncokreta

Savremeni i racionalni sistem gajenja suncokreta u različitim agroekološkim uslovima mora biti uvek u funkciji maksimalnog iskorišćavanja genetičkog potencijala rodnosti hibrida suncokreta.

Setva predstavlja važan tehnološki proces u proizvodnji suncokreta i može imati odlučujuću ulogu u postizanju visokih prinosa ukoliko su ostali agrotehnički uslovi ispunjeni. Ti drugi agrotehnički uslovi su: priprema zemljišta za setvu, vreme setve, dovoljan broj semena po jedinici površine i unošenje semena u zemljište na određenu dubinu. Ako se ispoštuju svi navedeni zahtevi stvoriće se povoljni uslovi za klijanje semena i razvoj cele biljke. Da bi setva mogla kvalitetno da se izvrši, zemljište mora biti dobro pripremljeno odnosno dobro usitnjeno na potrebnu dubinu i poravnato. Ulagači semena će u tom slučaju lagano prodirati u zemljište i postavljati seme na ravnomernu dubinu. Na grubo obrađenom zemljištu seme će propadati između grudvi zemljišta, ostajaće na površini ili će biti ulagano na različitu dubinu.

Vegetacioni prostor treba da bude takav da obezbedi normalno razviće i rast biljaka, a broj biljaka po jedinici površine treba da omogući dobijanje maksimalnog prinosa. Koliki će broj biljaka biti zastupljen po jedinici površine zavisi od meteoroloških uslova koji vladaju na tom području, osobina zemljišta, hibrida koji se gaji i cilja gajenja.

Pošto ima velike potrebe u hranljivim materijama i jer ga napadaju mnogobrojne bolesti, štetočine i paraziti, suncokret treba gajiti u plodoredu. Na istom zemljištu suncokret treba da se gaji za četiri do šest godina. Najbolji predusevi za suncokret su strna žita, jednogodišnje mahunarke i kukuruz.

Potrebe suncokreta u hranljivim materijama su velike jer obrazuje veliku vegetativnu masu (7-8 t/ha) i prinos semena (2-4 t/ha). Da bi ostvario ovu biomasu i prinos semena, suncokret ”potroši” iz zemljišta od 120 do 180 kg azota po hektaru, od 60 do 90 kg fosfora po hektaru i čak od 280 do 360 kg kalijuma po hektaru. Đubrenje suncokreta azotom je značajno jer on utiče na rast vegetativnih organa i glavice. Ali preobilno đubrenje azotom može dovesti do pogoršanja kvaliteta proizvoda, odnosno do povećanja količine belančevina a smanjenja količine ulja u semenu. Đubrenje fosforom i kalijumom pozitivno utiče na sadržaj ulja u semenu i na povećanje otpornosti biljke prema bolestima. Fosfor utiče na bolji razvoj korena i organa za razmnožavanje, a naročito na broj obrazovanih cvetova. Biljke sa dobro razvijenim korenovim sistemom bolje iskorišćavaju vodu iz zemljišta. Kalijum se najviše ugrađuje u listove i stablo, pa su zato i potrebe suncokreta za ovim elementom najveće. Količine mineralnih đubriva koje treba primeniti u proizvodnji suncokreta zavise od više faktora ali najvažniji su: planirani prinos, plodnost zemljišta (pre svega sadržaj azota, fosfora i kalijuma u zemljištu) i meteorološki uslovi. Pošto poljoprivrednici ne mogu da utiču na meteorološke uslove, jedino što mogu da urade je da sami odrede dali će i koliko će primeniti đubriva. Naši poljoprivrednici primenjuju mineralna đubriva iskustveno tj. otprilike znaju za koju kulturu, hibrid ili sortu treba đubriva, odnosno znaju otprilike u kakvom se stanju nalazi njihova parcela. Često na količinu i izbor mineralnih đubriva utiče njihova finansijska situacija i stanje na tržištu. Najcelishodniji i najekonomičniji način je da odrede koliko se hranljivih elemenata nalazi u zemljištu na njihovoj parceli pre setve suncokreta. To mogu uraditi uzimanjem uzoraka zemljišta na dve dubine (0-30 cm i 30-60 cm) na nekoliko mesta na parceli. Takve uzorke upakuju u najlon kese, obeleže i odnesu u najbližu laboratoriju u okviru Poljoprivrednih stručnih službi, gde će im uraditi analizu zemljišta na sadržaj mineralnog azota, fosfora i kalijuma. Poželjno je da urade i analizu reakcije odnosno pH zemljišta, jer će im taj podatak pomoći pri odabiru odgovarajućih mineralnih đubriva a u cilju očuvanja plodnosti, fizičkih, hemijskih, toplotnih, vodno-vazdušnih osobina zemljišta. Kada poljoprivrednik dobije informaciju o sadržaju azota, fosfora i kalijuma u zemljištu, potrebno je da ih uporedi sa potrebama suncokreta. Razliku između te dve vrednosti je potrebno dodati kroz primenu đubriva. Na ovaj način proizvođač će primeniti onoliko đubriva koliko je potrebno suncokretu za ostvarenje planiranih prinosa uz maksimalnu moguću uštedu novca i zaštitu zemljišta i okoline.


KWS