KWS

ULJANA REPICA

Naša zemlja raspolaže sa povoljnim zemljišnim i klimatskim uslovima za gajenje uljane repice. Međutim, postoje i dva ograničavajuća faktora kada je u pitanju proizvodnja ove kulture. To su u nekim godinama izrazito mala količina padavina (pogotovo pre i za vreme setve) i loša mehanizacija (što utiče na velike gubitke u žetvi i transportu). Međutim, u poslednje vreme I u pogledu kvaliteta mehanizacije ima napretka, te je ovaj faktor sve manje ograničavajući. Sa druge strane, površina pod ovom kulturom se nakon značajnih oscilacija stabilizovala i ima trend povećanja.
Uljana repica je veoma poželjna kao predusev mnogim kulturama, pre svega jer:
Ima pozitivan uticaj na strukturu zemljišta, što omogućava obradu zemljišta bez upotrebe pluga za naredni usev.
Utiče na poboljšanje biološke aktivnosti u zemljištu.
Utiče na poboljšanje balansa humusa u zemljištu.
Utiče na smanjenje troškova za obradu zemljišta, đubrenja azotom i zaštite biljaka kod narednog useva u plodoredu.
Svojim aktivnostima u selekciji koje su intenzivne i okrenute prema praksi,kompanija KWS
doprinosi tome da odabirom i razvojem hibrida uljane repice koje daju visok prinos i imaju dobre osobine i perspektivu u budućnosti, proizvodnja ozime uljane repice ostane atraktivna i konkurentna. Dokaz za to su hibridi nove generacije: GORDON KWS, FACTOR KWS i UMBERTO KWS, a od ove sezone i HYBRIROCK, koji svojim visokim potencijalom za prinos, visokom tolerantnoscu na bolesti i visokom† tolerantnoscu na pucanje mahuna u zetvi omogucuju poljoprivrednim proizvodjacima najbolje rezultate u datim uslovima proizvodnje.

dr Pavle Sklenar

Generalni direktor

Ponuda hibrida 2019

Sorta Tip
FACTOR KWS VISOKI PRINOSI UZ MALE GUBITKE U ZETVI
GORDON KWS VISOKI PRINOSI UZ MALE GUBITKE U ZETVI
HYBRIROCKnovo PRINOS I PROFITABILNOST
UMBERTO KWS VISOKA TOLERANTNOST MAHUNA NA PUCANJE U ZETVI

KWS