KWS

KWS hibridi tolerantni na susu i visoke temperature

Od klijanja do sazrevanja biljke kukuruza, proizvodnja kukuruza je složen proces, a brzina i trajanje svake faze zavise od karakteristika i dužine vegetacije pojednih hibrida kukuruza. Štaviše, životna sredina je veoma važan faktor i, mada može da bude podsticajan, ona se najčešće pominje kao veoma nepovoljan činilac.

Clima Control srpski.jpg

Problem? Neke faze razvoja kukuruza odvijaju se u toku perioda kada vladaju visoke temperature vazduha i suša, što dovodi do nedovoljnih količina raspoložive vode u zemljištu za biljke

A koje je naše rešenje? Kompanija KWS neprestano radi na poboljšavanju kvaliteta svog genetskog materijala. U okviru grupe KWS inbred linija, identifikujemo gene koji doprinose povećanju tolerantnosti na stres uz klasični pristup ukrštanju koje je jasno okarakterisano linijama koje su veoma divergentne, kao i ispitivanje osobina dobijenih hibrida. Ovaj pristup prate savremene metode inženjeringa i posmatranja procesa selekcije u okviru KWS ogledne mreže.

Da bismo mogli da Vam donesemo najbolja rešenja, postavljene su 4 platforme za ispitivanje uticaja suše kao i stotine lokacija sa oglednim parcelama širom Evrope.

Konačno, veliki broj ogleda daje podatke o ponašanju hibrida na većim površinama. Na kraju, sva ova istraživanja dovela su do stvaranja ClimaControl3 – grupe KWS hibrida koji su imaju izraženu tolerantnost na sušu.

Kroz tri specifične faze razvoja – pre cvetanja, za vreme cvetanja i posle cvetanja, ovi hibridi uspevaju da svedu na minimum probleme koji se pojavljuju dolaskom sušnih perioda, zahvaljujući dobro razvijenom korenovom sistemu, efikasnijem korišćenju vode i hranljivih materija iz zemljišta, sinhronizovanom metličenju i svilanju i boljoj kontroli gubitaka vode iz biljke. Zbog toga, naši hibridi su u stanju da efikasno realizuju svoj potencijal i †da optimizuju Vašu dobit.

Vise detalja saznajte iz brosure :

Climacontrol brosura.pdf


KWS