KWS

Preporuka za setvu KWS hibrida

Svako smanjenje broja biljaka od optimalnog dovodi do smanjenja prinosa jer je gustina useva jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih prinosa

KWS 2370 FAO 270 75.000 - 84.000
KRABAS FAO 300 71.000 79.000
KAMPARIS FAO 370 71.000 - 84.000
KARMAS FAO 350 74000 - 84000
KWS 3381 FAO 390 74000 - 84000
KONFITES FAO 430 71.000 - 79.000
BALASCO FAO440 71.000 - 84.000
KREBS FAO 450 75.000 - 89.00
KOLUMBARIS FAO 460 71.000 79.000
KALIMNOS FAO 470 71.000 84.000
KITTY FAO 490 71.000-79.000
KERBANIS FAO 540 71.000 84.000
KWS 5050 FAO 550 71.000 - 84.000
LUCE FAO 550 65.000 -75.000
MIKADO FAO 550 65.000 - 79.000
KORIMBOS FAO 600 65.000 - 71.000
KONSENS FAO 600 65.000- 79.000
KERMESS FAO 600 65.000 - 79.000
KOPIAS FAO 700 65.000 - 79.000

Određivanje količine semena za setvu jedinice površine

je od velikog značaja za visinu i kvalitet prinosa kukuruza.

Odgovarajuća količina semena omogućava postizanje

planirane gustine useva kukuruza (broj biljaka po jedinici

površine). Količina semena za setvu zavisi od nekoliko

činilaca: hibrida (FAO grupa zrenja), klimatskih faktora, osobina

zemljišta, kvaliteta semena, cilja proizvodnje, načina setve,

nivoa agrotehnike i sistema đubrenja.

Hibrid – u zavisnosti od hibrida odnosno FAO grupe zrenja

primenjuje se i različita količina semena za setvu (pogledati

tabelu 4.).

Klima – u uslovima suve (aridne) klime treba primeniti manje

setvene norme, jer je potrebno ostvariti manji broj biljaka

u odnosu na vlažniju (humidnu) klimu. Međutim, ako se u

uslovima aridne klime vrši navodnjavanje, onda je potrebno

ostvariti veću gustinu po jedinici površine, odnosno utrošiti

više semena za setvu. Povećanjem nadmorske visine za

svakih 100 m pogoršavaju se toplotni uslovi, pa je potrebno

nešto uvećati setvenu normu.

Zemljište – ukoliko je zemljište povoljnih fizičkih i hemijskih

osobina, odnosno ima dobru proizvodnu sposobnost poželjno

e povećati setvenu normu, jer je takvo zemljište u stanju da

sve biljke obezbedi sa dovoljno hrane i vode.

Cilj proizvodnje – veća gustina biljaka je potrebna ukoliko se

kukuruz gaji za silažu i ako se kukuruz kombajnira.

Način setve – setvom mehaničkom sejalicom utroši se više

semena u odnosu na pneumatsku, koja je daleko preciznija

sejalica.

Agrotehničke mere – kvalitetnija obrada zemljišta, intenzivno

đubrenje, efikasna zaštita useva, navodnjavanje omogućavaju

povoljnije useve za gajenje biljaka te i povećavaju setvenu normu.


KWS