KWS

Zrno plus

Sve ćešće u pojedinim regionima kombajniranje postaje dominantan oblik žetve kukuruza. Berba u klipu iako još zastupljena, polako ali sigurno ustupa mesto kombajniranju, pogotovo kod prozivođača koji kukuruz proizvode na velikim površinama a čija je proizvodnja namenjena kako prodaji kukuruza tako i za sopstvene potrebe. Pojedini regioni u Srbiji zbog svojih specifičnosti predstavljaju izazov upravo za takvu proizvodnju. Upravo iz tih razloga, prateće potrebe proizvođača, kompanija KWS je pokrenula program istraživanja i selekcije iz koga su proizašli Zrno plus ††hibridi kukuruza.

Zrno plus gif

ZRNO PLUS †predstavlja hibride koji su testirani u agroekološkim uslovima Srbije od 2012. godine. Ovi hibridi su ostvarili izuzetne rezultate u visini prinosa zrna i u najzahtevnijim uslovima proizvodnje. U izuzetno sušnim uslovima u 2012. godini, ostvarili su značajno više prinose u svim regionima ispitivanja. U 2013. godini, u kojoj je bio period veoma visokih temperatura i bez padavina u julu i avgustu, ponovili su dobre rezultate a u 2014. godini koja je bila izrazito kišna ostvarili rekordne prinose uz veoma niske vlage zrna. ZRNO PLUS ††hibridi ( KONFITES, BALASCO,KAMPARIS, KOLUMBARIS ) su rezultat novom pristupu selekcije u kompaniji KWS na našem području, koji su selekcionisani za kombajniranje u zrnu, testirani u najstresnijim uslovima proizvodnje kada su u pitanju visoke temperature vazduha, nedostatak vode i hranljivih materija u zemljištu.

ZRNO PLUS †hibridi kukuruza pored gore navedenih imaju sleće osobine:

  • Hibridi koji imaju kompletno završen klip u tipu
  • Hibridi sa srednje-visoko postavljenim klipom
  • Hibridi koji imaju ranije sazrevanje i otvaranje komušine
  • Hibridi sa izrazito malim procentom kočanke u klipu
  • Hibridi koji brzo otpuštaju vlagu
  • Hibridi koji imaju lako odvajanje zrna
  • Hibridi koji imaju uspravne listove na gornjoj polovini biljke, što im pruža maksimalno korišćenje sunčeve svetlosti i u najgušćem sklopu

Prosecan prinos ZRNO PLUS hibrida u poredjenju sa prosecnim prinosom svih konkurentskih hibrida u ogledima PSS u 2015. godini

Izvor: PSS Pancevo, Ruma, PKB, Novi Sad i Subotica


KWS